Politika  zasebnosti  podjetja  Via Avantura d.o.o., Goljarjeva pot 11, 1210 Ljubljana, davčna št. 69207801  (v  nadaljevanju: podjetje)

O politiki varstva  osebnih  podatkov

Namen  Politike  varstva  osebnih  podatkov  (v  nadaljevanju:  Politika)  je  seznanitev  Naročnikov  Uporabnikov ter  drugih  oseb  (v  nadaljevanju:  Posamezniki)  z  nameni  in  podlago  obdelave  osebnih  podatkov  s  strani podjetja  ter  pravicami  Posameznikov  na  tem  področju. Hkrati  ta  Politika  dodatno  pojasnjuje  soglasje  za obdelavo  podatkov.  V  Politiki  so  skladno  z  Uredbo  (EU)  2016/679  Evropskega  parlamenta  in  Sveta  z  dne  27. aprila  2016  o  varstvu  posameznikov  pri  obdelavi  osebnih  podatkov  in  o  prostem  pretoku  takih  podatkov  ter o  razveljavitvi  Direktive  95/46/ES  (v  nadaljevanju  Splošna  uredba  o  varstvu  podatkov),  zajete  naslednje informacije:

 • kontaktne  informacije  podjetja  in  kontakt  pooblaščene  osebe  za  varstvo podatkov,
 • namene,  podlage  in  vrste  obdelave  različnih  vrst  osebnih  podatkov  Posameznikov,  vključno  s  profiliranjem osebnih  podatkov  Posameznikov,
 • posredovanje  podatkov  tretjim  osebam  in  v  tretje  države,
 • čas  hrambe  posameznih  vrst  osebnih  podatkov,
 • pravice  Posameznikov  v  zvezi  z  obdelavo osebnih  podatkov,
 • pravica  do vložitve  pritožbe  v  zvezi  z  obdelavo  osebnih  podatkov.

Kjer  je  to  primerno,  se  določila,  ki  se  nanašajo  na  Posameznike,  uporabljajo  tudi  za  vprašanja  tajnosti  in zaupnosti  komunikacij  uporabnikov,  ki  so  pravne  osebe.  Upravljavec  in  pooblaščena  oseba  za  varstvo podatkov  Upravljavec  osebnih  podatkov  Posameznikov,  ki  se  obdelujejo  v  skladu  s  Politiko  varstva  osebnih podatkov,  je  podjetje.

Nameni obdelave  in podlage  za  obdelavo  podatkov    Obdelava  na  podlagi  pogodbe:    Podjetje  obdeluje  osebne  podatke  posameznikov  za  namene  obveščanja  o novih  zapisih  na  spletni  strani,  namene  neposrednega  trženja,  namene  segmentiranja.

V  okviru  uveljavljanja  pravic  in  izpolnjevanja  pogodbenih  obveznosti  podjetje  obdeluje  osebne  podatke posameznikov  za  naslednje  namene:

 • Email  naslov  in  ime  (za  namene  obveščanja,  pošiljanja  email  novičk)
 • Telefonsko številko (za  namene  obveščanja  o  izvajanju  poslovne  storitve)
 • Domači  naslov  (za  izpolnitev  dolžnosti  iz  naslova  plačilnih  obveznosti  – kreiranje  in  pošiljanje  računov)
 • Podatki  o podjetju  (za  izpolnitev  dolžnosti  iz  naslova  plačilnih  obveznosti  – kreiranje  in  pošiljanje  računov)  .

Obdelava  na  podlagi  zakona: Podjetje  obdeluje  osebne  podatke  posameznikov  za  namene  sklepanja,  izvajanja,  spremljanja  in  prekinitev naročniškega  razmerja.

Obdelava  na  podlagi  soglasja  za  obdelavo  osebnih  podatkov: Obdelava  podatkov lahko  temelji  na  soglasju,  ki  ga  posameznik  da  podjetju.  Soglasje  se  lahko  na  primer  nanaša  na  obveščanje  o ponudbi  in  storitvah,  pripravo  ponudbe,  prilagojene  posameznikovim  uporabniškim  navadam  ali  opravljanje storitev  z  dodano  vrednostjo.  Obveščanje  se  izvaja  prek kanalov,  ki  jih  je  v  soglasju  izbral  Posameznik. Obveščanje z uporabo e-poštnega naslova vključuje   posredovanje   e-poštnega   naslova   zunanjemu obdelovalcu  z  namenom  prikaza  oglasnih  sporočil  podjetja  med  brskanjem  na  spletu. Posameznik,  na  katerega  se  nanašajo  osebni  podatki,  lahko  svoje  soglasje  kadarkoli  umakne  oziroma spremeni  na  enak  način,  kot  je  bilo  soglasje  dano  ali  na  drug  način,  kot  ga  opredeli  podjetje,  pri  čemer  si podjetje  pridržuje  pravico  do  identifikacije  stranke.  Umik  oziroma  sprememba  soglasja  se  nanaša  le  na podatke,  ki  se  obdelujejo  na  podlagi  soglasja.  Veljavno  je  zadnje  podano  soglasje  Posameznika,  ki  ga  prejme podjetje.   Možnost   preklica   soglasja   ne   predstavlja   odstopnega   upravičenja   v   poslovnem   razmerju Posameznika  s  podjetjem.  Soglasje  lahko  da  eden  od  staršev,  rejnik  ali  skrbnik  za  mladoletnega  otroka,  ki skladno  z  veljavno    zakonodajo  soglasja  ne  more  podati  sam.  Takšno  soglasje  bo  veljalo  dokler  ga  eden  od staršev,  rejnik  ali  skrbnik oziroma  otrok sam,  ko skladno z  veljavno zakonodajo to pravico pridobi,  ne  prekliče ali  spremeni.        Posredovanje  podatkov  tretjim  osebam  ter  posredovanje  podatkov  v  tretje  države  (države,  ki  niso  članice Evropske  unije  ali  Evropskega  gospodarskega  prostora).

Podjetje  lahko,  če  je  to  skladno  z  namenom,  s katerim  se  osebni  podatki  obdelujejo  po  pravu  EU  in  slovenskih  predpisih,  posreduje  osebne  podatke  o posameznikih:

 • osebam,  ki  za  podjetje  izvajajo  posamezne  naloge  obdelave  kot  so  na  primer:  priprava  in  pošiljanje  računov ali  podatkovna  analitika,  vzdrževanje  in  razvoj  storitev,  kadar  te  naloge  v  potrebnem  obsegu  vključujejo obdelavo osebnih  podatkov;
 • osebam,  ki  za  podjetje  opravljajo  storitve  prodaje  in  trženja,  vključno  s  prodajo  in  trženjem  na  terenu,  ali sodelujejo  s  podjetjem  na  področju  trženja  in  prodaje  lastnih  storitev  ali  storitev  tretjih  oseb,  v  obsegu,  ki  je potreben  za  tovrstne  naloge  v  sklopu  namenov  in  podlag,  opredeljenih  v  tej  Politiki. V  kolikor  je  podjetje  priključeno  oz.  prevzeto  s  strani  drugega  podjetja,  se  osebni  podatki  skladno  z  zakonom prenesejo  na  prevzemnika.  S  tem,  ko  uporabljate  naše  storitve,  soglašate  z  nadaljnjim  obdelovanjem  vaših osebnih  podatkov  s  strani  prevzemnika.     

Rok  hrambe  osebnih  podatkov: Obračunski  podatki  in  z  njimi  povezani  kontaktni  podatki  o  posameznikih  se  lahko  za  namen  izpolnjevanja pogodbenih  obveznosti  hranijo  do  popolnega  plačila  storitve  oziroma  najdlje  do  poteka  zastaralnih  rokov  v zvezi  s  posamezno  terjatvijo,  ki  lahko  po  zakonu  znaša  od  enega  do  petih  let.  Računi  se  hranijo  še  10  let  po poteku  leta,  na  katerega  se  račun  nanaša  v  skladu  z  zakonom,  ki  ureja  davek  na  dodano  vrednost.  Če  se podatki  o  prometu  obdelujejo  na  podlagi  privolitve  posameznika  zaradi  trženja  storitev,  prodaje  blaga  ali izvajanja  storitev  z  dodano  vrednostjo,  se  ti  podatki  v  potrebnem  obsegu  lahko  obdelujejo  toliko  časa, dokler  je  to potrebno za  takšno trženje  ali  storitve.  Vsi  ostali  podatki,  ki  so pridobljeni  za  namene  obveščanja in  neposrednega  trženja,  se  hranijo do preklica. Pravice  posameznikov v  zvezi z  obdelovanjem  osebnih podatkov: Podjetje  zagotavlja  posameznikom  uresničevanje  njihovih  pravic  brez  nepotrebnega  odlašanja  in  v  vsakem primeru  v  enem  mesecu  po  prejema  zahteve.  Podjetje  lahko  rok  za  uresničevanje  pravic  posameznika podaljša  za  največ  dva  dodatna  meseca  ob  upoštevanju  kompleksnosti  in  števila  zahtev.  Če  podjetje  podaljša rok,  o  vsakem  takem  podaljšanju  obvesti  posameznika  v  enem  mesecu  od  prejema  zahtevka  skupaj  z  razlogi za  zamudo.  Podjetje  sprejema  zahteve  v  zvezi  s  pravicami  posameznika  po  telefonu,  na  številki  03  7802280 ali  na  elektronski  naslov  info@etiks.si.  Kadar  posameznik,  na  katerega  se  nanašajo  osebni  podatki,  zahtevo predloži  z  elektronskimi  sredstvi,  se  informacije,  kadar  je  mogoče,  zagotovijo  z  elektronskimi  sredstvi,  razen če  posameznik,  na  katerega  se  nanašajo    osebni  podatki,  ne  zahteva  drugače.  Kadar  obstaja  upravičen  dvom v  zvezi  z  identiteto  Posameznika,  ki  predloži  zahtevo  v  zvezi  s  kakšno  od  njegovih  pravic,  lahko  podjetje zahteva  zagotovitev  dodatnih  informacij,  ki  so  potrebne  za  potrditev  identitete  posameznika,  na  katerega  se nanašajo  osebni  podatki.  Če  so  zahteve  posameznika,  na  katerega  se  nanašajo  osebni  podatki,  očitno neutemeljene  ali  pretirane,  zlasti  ker  se  ponavljajo,  lahko  podjetje:  zaračuna  razumno  pristojbino,  pri  čemer upošteva  administrativne  stroške  posredovanja  informacij  ali  sporočila  ali  izvajanja  zahtevanega  ukrepa,  ali zavrne  ukrepanje  v  zvezi  z  zahtevo. Posameznikom  omogoča  podjetje  naslednje  pravice  v  zvezi  z  obdelovanjem  osebnih  podatkov:

 • pravico  do dostopa  do  podatkov,
 • pravico  do popravka,  
 • pravico  do izbrisa  (»pravica  do pozabe«),  
 • pravico  do omejitve  obdelave,   
 • pravico  do prenosljivosti  podatkov.     

Pravica  do  dostopa  do  podatkov: Posameznik,  na  katerega  se  nanašajo  osebni  podatki,  ima  pravico  od  podjetja  dobiti  potrditev,  ali  se  v  zvezi  z njim  obdelujejo  osebni  podatki,  in  kadar  je  temu  tako,  dostop  do  osebnih  podatkov  in  dodatnih  informacij  v zvezi  z  obdelavo osebnih  podatkov,  kamor  sodijo:

 • nameni  obdelave;
 • vrste  osebnih  podatkov;
 • uporabniki  ali  kategorije  uporabnika,  ki  so  jim  bili  ali  jim  bodo  razkriti  osebni  podatki,  zlasti  uporabnike  v tretjih  državah  ali  mednarodnih  organizacijah;
 • kadar  je  mogoče,  predvideno obdobje  hrambe  osebnih  podatkov  ali,  če  to ni  mogoče,  merila,  ki  se  uporabijo za  določitev  tega  obdobja;
 • obstoj  pravice,  da  se  od  upravljavca  zahteva  popravek  ali  izbris  osebnih  podatkov  ali  omejitev  obdelave osebnih  podatkov  v  zvezi  s  posameznikom,  na  katerega  se  nanašajo  osebni  podatki,  ali  obstoj  pravice  do ugovora  taki  obdelavi;
 • pravica  do vložitve  pritožbe  pri  nadzornem  organu;
 • kadar  osebni  podatki  niso  zbrani  od  Posameznika,  vse  razpoložljive  informacije  v  zvezi  z  njihovim  virom;
 • obstoj  avtomatiziranega  sprejemanja  odločitev,  vključno  z  oblikovanjem  profilov,  ter  smiselne  informacije  o razlogih  zanj,  kot  tudi  pomen  in  predvidene  posledice  take  obdelave  za  posameznika.     

Na  podlagi  zahteve  posameznika  podjetje  zagotovi  kopijo  njegovih  osebnih  podatkov,  ki  se  obdelujejo.  Za dodatne  kopije  podatkov,  ki  jih  zahteva  Posameznik,  na  katerega  se  nanašajo    osebni  podatki,  lahko  podjetje zaračuna  razumno pristojbino  ob  upoštevanju  administrativnih  stroškov.    

Pravica  do  popravka: Posameznik,  na  katerega  se  nanašajo  osebni  podatki,  ima  pravico  doseči,  da  podjetje  brez  nepotrebnega odlašanja  popravi  netočne  osebne  podatke  v  zvezi  z  njim.  Posameznik,  na  katerega  se  nanašajo  osebni podatki,  ima  ob  upoštevanju  namenov  obdelave  pravico  do  dopolnitve  nepopolnih  osebnih  podatkov, vključno  s  predložitvijo  dopolnilne  izjave. Pravica  do  izbrisa  (»pravica  do  pozabe«)  Posameznik,  na  katerega se  nanašajo  osebni  podatki,  ima  pravico  doseči,  da  podjetje  brez  nepotrebnega  odlašanja  izbriše  osebne podatke  v  zvezi  z  njim,  podjetje  pa  ima  obveznost  osebne  podatke  brez  nepotrebnega  odlašanja  izbrisati:

 • kadar  osebni  podatki  niso  več  potrebni  za  namene,  za  katere  so bili  zbrani  ali  kako  drugače  obdelani;
 • kadar  Posameznik  prekliče  privolitev,  ki  je  podlaga  za  obdelavo  podatkov,  pa  za  obdelavo  ne  obstaja  nobena druga  pravna  podlaga;
 • kadar  Posameznik  ugovarja  obdelavi  na  podlagi  zakonitega  interesa  podjetja,  pa  za  njihovo  obdelavo  pa  ne obstajajo  nobeni  prevladujoči  zakoniti  razlogi;
 • kadar  Posameznik ugovarja  obdelavi  za  potrebe  neposrednega  trženja;
 • kadar  je  osebne  podatke  treba  izbrisati  za  izpolnitev  pravne  obveznosti  v  skladu  s  pravom  EU  ali  slovenskim pravnim  redom;
 • kadar  gre  za  podatke,  v  zvezi  s  ponujanjem  storitev  informacijske  družbe,  nepravilno zbrane  od  otroka,  ki  skladno  z  veljavno zakonodajo takšnih  podatkov  ne  more  dati.

Kadar  gre  za  imenske  ali  drugače  objavljene  podatke,  podjetje  sprejme  razumne  ukrepe,  vključno  s tehničnimi,  da  upravljavce,  ki  obdelujejo  osebne  podatke,  obvesti,  da  Posameznik,  na  katerega  se  nanašajo osebni  podatki,  od  njih  zahteva,  naj  izbrišejo  morebitne  povezave  do  teh  osebnih  podatkov  ali  njihove kopije.

Pravica  do  omejitve  obdelave:  

Posameznik,  na  katerega  se  nanašajo osebni  podatki,  ima  pravico doseči,  da  podjetje  omeji  obdelavo,  kadar:

 • Posameznik  oporeka  točnosti  podatkov,  in  sicer  za  obdobje,  ki  upravljavcu  omogoča  preveriti  točnost osebnih  podatkov;
 • je  obdelava  nezakonita  in  Posameznik  nasprotuje  izbrisu  osebnih  podatkov  ter  namesto  tega  zahteva omejitev  njihove  uporabe;
 • podjetje  osebnih  podatkov  ne  potrebuje  več  za  namene  obdelave,  temveč  jih posameznik,  na  katerega  se  nanašajo  osebni  podatki,  potrebuje  za  uveljavljanje,  izvajanje  ali  obrambo pravnih  zahtevkov;
 • je  posameznik  vložil  ugovor  v  zvezi  z  obdelavo,  dokler  se  ne  preveri,  ali  zakoniti  razlogi  upravljavca prevladajo  nad  razlogi  Posameznika,  na  katerega  se  nanašajo osebni  podatki.

Pravica  do  prenosljivosti  podatkov:     

Posameznik,  na  katerega  se  nanašajo  osebni  podatki,  ima  pravico,  da  prejme  osebne  podatke  v  zvezi  z  njim, ki  jih  je  posedovalo  podjetje,  v  strukturirani,  splošno  uporabljani  in  strojno  berljivi  obliki,  in  pravico,  da  te podatke  posreduje  drugemu  upravljavcu,  ne  da  bi  ga  podjetje,  ki  so  mu  bili  osebni  podatki  zagotovljeni,  pri tem  oviral,  kadar:

 • obdelava  temelji  na  privolitvi  Posameznika  ali  pogodbi  in  se  obdelava  izvaja  z  avtomatiziranimi  sredstvi.

Pravica  do  ugovora:

Posameznik,  na  katerega  se  nanašajo  osebni  podatki,  ima  na  podlagi  razlogov,  povezanih  z  njegovim posebnim  položajem,  pravico,  da  kadar  koli  ugovarja  obdelavi  osebnih  podatkov,  če  ta  temelji  na  zakonitih interesih,  za  katere  si  prizadeva  podjetje  ali  tretja  oseba.  podjetje  preneha  obdelovati  osebne  podatke, razen   če  dokaže  nujne  razloge  za  obdelavo,  ki  prevladajo  nad  interesi,  pravicami  in  svoboščinami Posameznika,  na  katerega  se  nanašajo  osebni  podatki,  ali  za  uveljavljanje,  izvajanje  ali  obrambo  pravnih zahtevkov.  Kadar  se  osebni  podatki  obdelujejo  za  namene  neposrednega  trženja,  ima  posameznik  pravico, da  kadar  koli  ugovarja  obdelavi  osebnih  podatkov  v  zvezi  z  njim  za  namene  takega  trženja,  vključno  s profiliranjem,  kolikor  je  povezano  s  takim  neposrednim  trženjem.  Kolikor  neposredno  trženje  temelji  na privolitvi,  se  pravica  do  ugovora  lahko izvede  s preklicem  dane  osebne  privolitve.     Pravica  do  vložitve  pritožbe  v zvezi z  obdelovanjem  osebnih  podatkov:   Posameznik  lahko  morebitno  pritožbo,  v  zvezi  z  obdelovanjem  osebnih  podatkov,  sporoči  na  03  7802280  ali na  elektronski  naslov  marko@via-avantura.si. .Prav  tako  ima  vsak  posameznik,  na  katerega  se  nanašajo  osebni  podatki,  pravico,  da  vloži  pritožbo neposredno  pri  Informacijskem  pooblaščencu,  če  meni,  da  obdelava  osebnih  podatkov  v  zvezi  z  njim  krši slovenske  predpise  ali  predpise  EU  na  področju  varstva  osebnih  podatkov.       Če  je  posameznik  pri  podjetju  uveljavljal  pravico  do  dostopa  do  podatkov  in  po  prejeti  odločitvi  podjetja meni,  da  osebni  podatki,  ki  jih  je  prejel,  niso  osebni  podatki,  ki  jih  je  zahteval,  ali  da  ni  prejel  vseh  zahtevanih osebnih  podatkov,  lahko  pred  vložitvijo  pritožbe  Informacijskemu  pooblaščencu  vloži  obrazloženo  pritožbo pri  podjetju  v  roku  15  dni.  Podjetje  mora  o pritožbi  odločiti  kot  o novi  zahtevi  v  petih  delovnih  dneh.

Veljavnost  politike

Ta  Politika je  objavljena na spletni  strani  www.via-avantura.si  in  začne  veljati  z  dnem  1.3.2022.